В последните месеци проследихме дивидентните новини около публичните компании у нас.

Сезонът на дивидентните е към края си и е време за равносметка.

Кои са компаниите, предложили най-висока доходност на инвеститорите?

Акционерите в десет от публичните дружества, търгувани на БФБ, са реализирали дивидентна доходност от над 5%. Лидери в това отношение са Неохим и Българска фондова борса. 

Въпреки че общото събрание на акционерите на димитровградския торов завод гласува против предложението за по-висок дивидент, настоящият от 5 лева на акция даде близо 14% доходност.

Борсовият оператор разпределя 100% от печалбата си, каквато е политиката за държавните дружества, като акционерите ще получат по 1.04 лева брутен дивидент, кореспондиращ с над 10.4% дивидентна доходност.

Близо до границата от 10% е и Софарма. Фармацевтичната компания гласува рекорден дивидент от 0.60 лева за лот, което дава 9.84% доходност на инвеститорите.

Над 7% е доходността от дивиденти при още две публични компании – Алкомет и Адванс Терафонд АДСИЦ. И докато за шуменския завод това е рекор, то фондът, инвестиращ в земеделска земя, продължава да увеличава сумата от създаването си насам. 

С тазгодишния дивидент тя расте до 252.8 млн. лева.

Изчисления на Darik Business Review сочат, че инвестиции в посочените пет компании преди крайната дата за разпределение на дивидент (вече отминала) би осигурила 10.01% доходност.

По-голяма от 5% е тя при още пет компании - Телематик Интерактив България, КРЗ Одесос, Фазерлес, София Комерс-Заложни къщи и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.