Какво представлява маржин търговията, какви активи можем да търгуваме и доколко рискова е тя? 

Търговията на маржин позволява на инвеститорите да вложат по-големи суми капитал от наличния в сметката им. Това се случва чрез вземането на заем от брокерска компания, като чрез него могат да увеличат печалбите или загубите, в зависимост от движението на пазарите.

Маржин търговията може да се използва както на валутния пазар, така и на стоковия, фючърсния, фондовия и пазара на криптовалути.

Къси и дълги позиции

Тя може да бъде употребена и за откриването на дълги и къси позиции. Откривайки дълга позиция, т.е. купувайки даден актив, ние очакваме цената му да се повиши и да продадем на по-висока цена.

Заемайки къса позиция (известна още и като продажба на късо), инвеститорите очакват цената на този актив да се понижи. Евентуалната печалба се измерва от цената, на която ще имаме възможност да купим скъсения актив в бъдеще.

Маржин и ливъридж

Тези два термина показват едно и също нещо, но представено по различен начин. Ливъриджът се представя като съотношение, а марджинът като процент. 

Съотношението на ливъриджа често може да се види като 1:5, 1:10 или дори 1:100 при търговия с различни активи и брокери. Това означава, че за всеки лев/евро в нашата сметка можем да откриваме позиции, които са 5, 10 или 100 пъти по-големи.

Или иначе казано, при ливъридж от 1:5 сумата от Х валутни единици нараства пет пъти.

Процентът на марджина показва каква част от общата стойност на сделката трябва да осигурим със собствени средства. Ако нашият маржин е 20%, това означава, че трябва да разполагаме със собствени 200 валутни единици на всеки 1000, с които търгуваме.

Колкото по-голям ливъридж имаме, толкова по-малък ще бъде марджин процентът. И обратното, колкото по-малък ливъридж имаме, толкова по-голям ще бъде марджин процентът. 

Рискове

Важно е да отбележим, че при търговия на маржин имаме възможност да реализираме по-големи печалби, но и загуби, при движение на пазарите в обратната от желаната от нас посока.

Маржин търговията позволява на инвеститорите да диверсифицират портфейлите си, тъй като те могат да открият няколко позиции с малка част от своя капитал.

Тя обаче не е препоръчителна за начинаещи инвеститори, тъй като дори леко движение в обратната посока на търгувания актив може да занули сметката им.