Съотношението кредити/депозити (LTD или срещано още LDR) се използва, за да се определи ликвидността на банките, като сравнява общите раздадени заеми от страна на съответната институция или цялата банкова система спрямо общите привлечени депозити за същия период.

Това съотношение се показва като процент. Ако то е ниско, това означава, че банките не отпускат толкова кредити, колкото биха желали, от което не печелят достатъчно.

И обратното – ако е високо, това би показало, че трезорът може и да няма достатъчна ликвидност да покрие непредвидени тегления на големи средства.

Обикновено това съотношение е от 50 до 80-90% за повечето големи банки в света.

Показателят също така показва колко добре банката привлича и запазва клиентите си.

Съотношението „кредити/депозити“ (LTD)* на банковата система в края на юни възлиза на над 71%, спрямо 68.8% в края на първото тримесечие и 68.2 на сто в края на декември 2022 г. 

Преди година, към 30 юни 2022 г., съотношението беше 70.5%.

Какво е равнището на този показател при големите банки у нас?

Справка на Darik Business Review показва, че съотношението при големите банки у нас е между 70 и 79%.

Най-ниско от трите големи трезора у нас е то при Обединена Българска банка (70.7%), следвано от Уникредит Булбанк (72.1%) и Банка ДСК (79.1%).

*При изчисляване на съотношението в числителя и в знаменателя не се включват секторите „централни банки“ и „кредитни институции“.