През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 123 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6.2%, сочат данни на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2023 г. е 2 098 лв., за ноември - 2 099 лв., и за декември - 2 173 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 16.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.3%,  и „Операции с недвижими имоти“ - със 7.4%.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Строителство“ - с 21.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 19.9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - със 17.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 4 852 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 278 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 086 лева.
  • Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 304 лева;
  • „Други дейности“ - 1 307 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 460 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 14.0%, а в частния - с 12.7%.

Наети лица

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. намаляват с 10.5 хил., или с 0.5%, спрямо края на септември 2023 г., като достигат 2.29 млн., сочат предварителните данни на НСИ.

Спрямо третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.6%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 1.3%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“ - с 1.6%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.5%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 19.8 и 16.8%.

В края на декември 2023 г., в сравнение с края на декември 2022 г., наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 28.1 хил. или с 1.2%.

Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 19.8 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.6 хил., и „Строителство“ - с 4.3 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 10.3 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 1.5 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.3%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 4.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Преработваща промишленост“ - с 2.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 1.8%.