Общо 2 159 жилищни сгради с 14 708 жилища в тях и 1 653 429 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и 14 административни сгради/офиси с 56 936 кв. м РЗП, както и 1 213 други сгради със 722 909 кв. м РЗП са получили разрешителни за строеж в страната през третото тримесечие на 2022 г.

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 4.0% спрямо предходните три месеца, а разгънатата им застроена площ - с 2.3%, докато жилищата в тях се увеличават с 6.5%.

Сериозен спад се отчита при издадените разрешителни за строеж на административни сгради, които намаляват с 30.0%, но са със 142.7% по-голяма РЗП.

Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 4.2%, както и разгънатата им застроена площ - с 3.6%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 17.0%, а жилищата в тях - с 65.7%. Разгънатата им застроена площ бележи увеличение от 55.5%.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава ръст както на броя им - с 55.6%, така и при разгънатата им застроена площ - над осем пъти. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 2.5% повече, както и разгънатата им застроена площ - с 0.2%.

Най-много издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради има в област София (столица) – 450. На второ място следва Пловдив с 345, а София оформя челната тройка с 213. След това се нареждат Бургас със 189 и Варна със 159.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5 407, Пловдив - 4 760, Варна - 1 595, Бургас - 818, и София – 296. 

През третото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1 559 жилищни сгради с 8 823 жилища в тях и с 1 081 423 кв. м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 4 173 кв. м РЗП и на 669 други сгради с 442 870 кв. м РЗП. 

Започнатите жилищни сгради се увеличават с 12.3% спрямо предходното тримесечие, а жилищата в тях - с 22.5%, както и общата им застроена площ - с 16.9%. Броят на започнатите административни сгради остава без промяна, но тяхната РЗП намалява с 58.7%. Започнал е строежът на 10.8% повече други видове сгради, но с 12.1% по-малка РЗП.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 14.9%, жилищата в тях - с 35.2%, както и общата им застроена площ - с 32.5%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 21.4 и 76.6%. Започнал е строежът на 16.3% повече други видове сгради с 9.3% по-голяма РЗП. 

Лидери по започнати най-голям брой нови сгради са областите: Пловдив – 238 жилищни и 80 други сгради; Варна - 229 жилищни, 4 административни и 37 други сгради; София (столица) - 240 жилищни и 27 други сгради; София - 166 жилищни и 22 други сгради; Бургас – 126 жилищни и 19 други сгради.