Преките чуждестранни инвестиции в страната през 2022 г. възлизат на 2.245 млрд. евро, което представлява 2.7% от БВП.

Макар и предварителни, данните показват нарастване на инвестициите у нас с 86.2% спрямо 2021 г.

През декември в страната са отчетени преки инвестиции за 105.5 млн. евро спрямо 252.1 млн. евро за същия месец година по-рано.

Справка на Darik Business Review показва, че в последните 10 години преките инвестиции в България достигат 15.3 млрд. евро.

Най-високи са те през 2020 г. – 2.97 млрд. евро, а най-ниски за последните 10 години през 2014 г. – едва 347.4 млн. евро.

Какво показват данните за 2022 г.?

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – декември 2022 г. са от Швейцария (483.2 млн. евро), Кипър (383.9 млн. евро) и Австрия (380.2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Нидерландия (177.9 млн. евро) и Обединено кралство (111.2 млн. евро), сочат изнесените от БНБ данни. 

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – декември 2022 г. възлиза на 357.5 млн. евро (0.4% от БВП) при 217.9 млн. евро (0.3% от БВП) за януари – декември 2021 г.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 20.7 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 19.4 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 12 млн. евро за януари –декември 2021 г. (в т.ч. отрицателен поток от 13.4 млн. евро за Русия).