Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ през март 2023 г. е с 0.8% над равнището от предходния месец, сочат предварителните и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни показват увеличение от 0.3% на строителната продукция през март 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година.

Месечни изменения

През март 2023 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като увеличението при сградното строителство е с 1.0%, а при гражданското/инженерното строителство - с 0.5%.

Годишни изменения

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през март 2023 г. се определя от положителния темп при сградното строителство с регистрирано увеличение от 2.4%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление с 2.5%.