Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ през май 2023 г. е с 1.0% над равнището от предходния месец, сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт. 

При календарно изгладените данни на строителната продукция не се наблюдава изменение, в сравнение със същия месец на 2022 г.

Месечни изменения

През май 2023 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като увеличението при гражданското/инженерното строителство е с 1.2%, а при сградното строителство - с 0.9%.

Годишни изменения

На годишна база календарно изгладения общ индекс на строителната продукция е без изменение спрямо май 2022 г. При сградното строителство е регистрирано нарастване - с 1.8%, а при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление - с 2.5%.