Спад както при превозените товари от товарния транспорт - с 14.6%, така и при извършената работа - с 5.9%, се налюдава през четвъртото тримесечие на 2023 г., в сравнение с предходното тримесечие. Данните на Националния статистически институт са предварителни и сезонно изгладени.

Превозените пътници намаляват с 4.2%, докато извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличава с 4.9%.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2023 г., в сравнение със съответното тримесечие на 2022 г., превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 3.8%, а извършената работа намалява - с 16.8%. Данните са предварителни.

С 5.9% по-малко са превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление с 0.3%.

Товарен сухопътен транспорт

Превозените товари от сухопътния транспорт през четвъртото тримесечие на 2023 г. са 31 794 хил. т, или с 3.2% повече спрямо съответното тримесечие на 2022 г. Вътрешните превози нарастват с 13.3%, а международните намаляват с 11.3%.

Извършената работа е 10 361.4 млн. тонкилометра, което е със 17.3% по-малко.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 217.8 хил. т. повече спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт. При извършената работа, измерена в тонкилометри, увеличението е с 19.8%.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е 87 837.6 хиляди, или с 5.7% по-малко спрямо същия период на предходната година. Намалението при железопътните превози е с 14.3%, а при автомобилните - с 5.1%.

Извършената работа е 2 183.9 млн. пътниккилометра, което представлява понижение с 1.4%.

Пътнически воден транспорт

При пътническия воден транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 1.8 хил. пътници, поради по-малкия брой пътници, превозени от речния транспорт. Извършената работа се понижава с 0.6%.

Градски електротранспорт

През периода октомври - декември 2023 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 68 115.3 хил. пътници, или с 6.1% по-малко спрямо същия период на 2022 г.

Най-голям спад се наблюдава при превозите с тролейбусен и трамваен транспорт, съответно с 18.1 и 17.4%. Извършената работа нараства с 6.1% и достига 391.7 млн. пътниккилометра.