Българските предприемачи вече разполагат с нов инструмент за създаване на бизнес.

Това стана възможно след приетите на второ четене в Народното събрание промени в Търговския закон, с които се въвежда т. нар. дружество с променлив капитал. 

До този момент у нас можеха да се създават пет вида юридически лица - акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, събирателно дружество, командитно дружество и командитното дружество с акции. Сега те се допълват и от дружеството с променлив капитал. 

Какво представлява дружеството с променлив капитал? 

ДПК съчетава в себе си някои от предимствата на дружеството с ограничена отговорност (ООД) и на акционерното дружество (АД).

То е подходящо за стартиращи и технологични компании, защото позволява нисък начален капитал, гъвкавост при избора на управителни органи и потенциална възможност за привличане на външни инвеститори или публично предлагане на дялове. 

Основната характеристика на дружеството с променлив капитал е свързана с неговото наименование - за разлика от съществуващите корпоративни структури, размерът на капитала на ДПК не се обявява в търговския регистър, а само се записва и отчита счетоводно всяка година. 

По този начин ще се регистрират промените в него, например в случай на увеличение или при постъпване на нови инвестиции. 

Освен това няма долна граница за номиналната стойност на един дял от дружеството, което означава, че на практика тя може и да е 1 стотинка. 

Подобно на акционерните дружества, ДПК ще разполагат с книга на съдружниците (аналогична на книгата на акционерите), в която ще се вписват всички съдружници, техните дялове, привилегии, прехвърляния и т.н. 

Органите на управление на ДПК са общото събрание на съдружниците или едноличният собственик на компанията. Управителният съвет може да е както колективен, така и едноличен, като изборът е в ръцете на собствениците на компанията. 

В нормативната уредба, свързана с новия вид дружество, е уредена и възможността служители да придобиват дялове чрез т. нар. вестинг опции. 

Важна особеност на дружеството с променлив капитал е, че тази форма е предвидена изрично за микро- и малките предприятия. В момента това са фирми с персонал под 10 души и годишен оборот до 3.9 милиона лева (за микропредприятията) и персонал под 50 души и оборот до 19.5 млн. лв. (за малките предприятия).

Ако ДПК премине този праг, законът предвижда в рамките на следващата финансова година то да бъде преобразувано задължително в ООД или АД. 

С какво ще помогне въвеждането на дружеството с променлив капитал? 

Според Българската предприемаческа асоциация, която беше един от основните инициатори на промените в Търговския закон, досегашната нормативна уредба на търговските дружества в България нямаше капацитета да отговори на спецификите, свързани с дейността на иновативните и ориентирани към растеж стартъп компании.

Акционерното дружество има някои характеристики, които покриват необходимите критерии, но високият начален капитал, както и предвидените в търговския закон условия за структурирането, функционирането и взаимодействието на органите на управление, са твърде сложни и скъпи за малките компании в началния етап от своето развитие. 

От друга страна, дружеството с ограничена отговорност, като най-често ползваната правна форма за стартиране на бизнес в България, не предоставя възможност за емитиране на акции и други инструменти за набиране на средства или предоставяни като стимули за задържане на служители.

Една от основните цели на стартиращите компании е набирането на допълнителен капитал, с който да разширяват дейността си.

Тъй като те нямат достъп до големи и евтини заеми, тези компании обикновено разчитат на т. нар. рисков капитал, който може да се осигури както от индивидуални инвеститори, така и от публични или частни фондове за рискови инвестиции. 

В страните с развити пазари за подобни инвестиции в иновативни и ориентирани към растеж малки компании, чиито продукти или услуги все още не са наложени на пазара, съществуват определени практики, адресиращи съответните рискове.

Например възможността да се уговорят специфични права и задължения, свързани с управлението на компанията и разпределението на капиталовото участие в нея. 

Примери за подобни специфични права са задължението при предварително определени условия съдружник да прехвърли своя дял на определено лице, опции да се сключват договори за капиталово финансиране с отложен във времето момент на придобиване на дяловото участие, възможност да се определи специфичен начин на вземане на решения и управление на компанията и др. 

Другата важна сфера, в която се очаква ДПК да има сериозно положително влияние, е привличането и задържането на висококвалифицирани служители.

С въвеждането на възможност за придобиване на дялове, те могат да участват директно в разпределението на печалбата на дружеството, което е допълнителен приход, отделен от трудовото им възнаграждение. 

Промените в Търговския закон вече минаха на второ четене, но реално ще започнат да действат от юни 2024 г., тъй като Агенцията по вписванията трябва да подготви необходимите процеси за регистрация.