Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на юни 2023 г. са общо 5.567 млрд. лв. при 4.849 млрд. лв. в края на юни 2022 г. Това става ясно от данни на БНБ.

Те нарастват с 14.8% (717.8 млн. лв.) на годишна база и с 1.5% (84.1 млн. лв.) спрямо края на март 2023 г.

Лизинг на леки автомобили

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 2.359 млрд. лв. в края на юни 2023 г. Увеличението на годишна база е от 20.9% (407.4 млн. лв.), а за тримесечието се наблюдава ръст от 5.8% (129.5 млн. лв.).

Относителният им дял е 45.3% в края на юни 2023 г. при 42.3% в края на юни 2022 г.

Товарни и лекотоварни автомобили

В края на второто тримесечие на 2023 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.229 млрд. лв., като нарастват с 5.1% (59.8 млн. лв.) спрямо края на юни 2022 г., а намаляват с 5.8% (75.2 млн. лв.), в сравнение с края на март 2023 г.

Относителният им дял намалява от 25.3% в края на юни 2022 г. до 23.6% в края на същия месец на 2023 г. 

В края на второто тримесечие на 2023 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1.45 млрд. лв., като нарастват с 11.4% (147.8 млн. лв.) спрямо края на юни 2022 г. и с 2.9% (40.5 млн. лв.) в сравнение с края на март 2023 година.

Относителният им дял намалява от 28.2% в края на юни 2022 г. до 27.8% в края на същия месец на 2023 година.

Нефинансови предприятия и домакинства

В края на юни 2023 г. вземанията по финансов лизинг от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 4.184 млрд. лв. Те нарастват с 11.5% (430.3 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. и с 1% (39.4 млн. лв.) спрямо края на март 2023 г.

Относителният дял на вземанията от сектор Нефинансови предприятия в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на юни 2023 г. е 80.3% при 81.3% в края на юни 2022 година.

В края на второто тримесечие на 2023 г. вземанията от сектор Домакинства и НТООД възлизат на 1.008 млрд. лв. Размерът им нараства с 18.9% (160.4 млн. лв.) на годишна база и с 5.1% (48.6 млн. лв.), в сравнение с края на март 2023 г.

Относителният дял на вземанията от сектор Домакинства и НТООД в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 18.4% в края на юни 2022 г. до 19.3% в края на юни 2023 г.