На 13 март тази година в Портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите ще бъде достъпна предварително попълнената електронна данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица. 

От нея могат да се възползват всички, разполагащи с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. 

Какво представлява предварително попълнената данъчна декларация?

Това е онлайн услуга, достъпна чрез ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В данъчната декларация автоматично са вписани данни за получените през миналата година доходи.

Какви данни са предварително попълнени в декларацията?

НАП предоставя следните предварително попълнени данни:

 • подадени от работодател/и за доходи от трудови правоотношения (Приложение №1), както и за ползваните данъчни облекчение при основния работодател към края на годината (Приложение №10).
 • подадени от предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи, за доходи от друга стопанска дейност (Приложение №3);
 • доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (Приложение №4);
 • доходи от прехвърляне на права или имущество (Приложение №5) и от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (Приложение №6).
 • от Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездно изплатени облагаеми доходи, които не са обложени с окончателен данък.
 • информация от данъчно-осигурителната сметка на физическите лица за внесения от тях през годината авансов данък, ако има такъв, направените авансови вноски от лицата, извършващи дейност като ЕТ, както и данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ от подадената декларация образец № 8.
 • за осигурителния доход в колона 3 в Таблица 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за предходната година, попълвана от самоосигуряващите се лица;
 • данни от пощенски оператори за получени суми от наложен платеж;
 • данни за извършено прехвърляне на превозно средство, което е притежавано по-малко от 12 месеца.

Какви данни не са попълнени в декларацията?

В автоматично попълнената годишна данъчна декларация в някои случаи не са налице всички придобити доходи през годината. Трябва да се въведат: 

 • доходи от друга стопанска дейност от друго физическо лице; 
 • доходи от източник в чужбина;
 • притежавате имущество в чужбина;
 • получили сте заем, подлежащ на деклариране и др.

Как се подава предварително попълнената данъчна декларация? 

В случай че автоматично заредените данни в годишната данъчна декларация съвпадат с реално придобитите от вас през годината и не е необходимо да се правят корекции или да се добавят нови данни, декларацията може да бъде прегледана, потвърдена и подписана.

Ако се налага, можете да: 

 • правите корекции в автоматично попълнената декларация; 
 • премахвате предварително попълнени данни; 
 • добавяте нови данни и приложения. 

Кои документи не трябва да се прилагат към предварително попълнената електронна годишна данъчна декларация? 

Не е нужно да прилагате към данъчната си декларация:

 • служебни бележки, дори и да са издадени такива;
 • копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за ползване на данъчните облекчения за намалена работоспособност и за деца с увреждания;
 • документи за ползване на данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. 

Каква отстъпка използват лицата, подали годишната си данъчна декларация онлайн?

Отстъпката от 5% от данъка за довнасяне можете да използвате, ако подадете данъчната декларация до 31 март по електронен път и внесете данъка за довнасяне до 31 март. Не трябва обаче да имате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

Ползването на отстъпката ще бъде възможно, ако попълните съответните редове в декларацията, тя не се изчислява автоматично.